Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Η πρόταση όπως κατατέθηκε στην ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ για τη νέα ΣΣΕ


ΕΣΚ-ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΣΕ 2018


Η επίθεση της ΕΕ και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, ιδιαίτερα μετά και την εφαρμογή των τριών Μνημονίων ανέτρεψε όλο το νομικό πλαίσια για τις ΣΣΕ που κατακτήθηκε σταδιακά από το εργατικό κίνημα στη χώρα.

Καταργήθηκε με νόμο ο κατώτερος μισθός, και εφαρμόστηκε όλο το αντεργατικό πλαίσιο μείωσης μισθών και δικαιωμάτων (ν.3833/2010,  ν.3845/2010,  ν.4024/2011,  ν.4046/2012 και ν.4093/2012) και στην ΕΥΔΑΠ.

Μέσα στην ΕΥΔΑΠ ακόμα και στον ίδιο εργασιακό χώρο, δεν υπάρχει ενιαίο καθεστώς στους όρους εργασίας και αμοιβών. Διαφορετικές εργασιακές σχέσεις (εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, οχτάμηνοι, μπλοκάκια, μισθωμένα, πρακτικάριοι, ατομικές συμβάσεις κλπ), διαφοροποιούν όχι μονάχα τους μισθούς, αλλά και ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας, ή άλλους θεσμικούς όρους σχετικούς με την προστασία της μητρότητας, τις συνδικαλιστικές και ατομικές ελευθερίες, τον καθορισμό των καθηκόντων ,τις άδειες και άλλα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και τις ΣΣΕ.

Τα προηγούμενα χρόνια οι πλειοψηφίες της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ βάζοντας ως κριτήριο την κερδοφορία της ΕΥΔΑΠ , «το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον», «την αμοιβαία» με την διοίκηση «πρόθεση διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ» προσήλθε στις διαπραγματεύσεις με τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων, του μικρότερου κακού και του συμβιβασμού και υπέγραψε ΣΣΕ μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, που αποδεχόταν όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την εντατικοποίηση της εργασίας και τις ελαστικές και διαφορετικές σχέσεις εργασίας ως μια «φυσική εξέλιξη».

Εμείς έχοντας ως κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων ζητάμε :

Ø  Την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων και νόμων και όλου του αντεργατικού πλαισίου από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ø  Επαναφορά της ΕΓΣΣΕ. Κατώτερος μισθός ως βάση υπολογισμού.Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751€.

Ø  Την κάλυψη των απωλειών σε μισθούς, κοινωνικές παροχές. Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις πάνω από το επίπεδο που αμειβόμαστε σήμερα και δεν καλύπτει τις ανάγκες μας.
Ø  Δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή με βάση την εποχή μας, του 21ου αιώνα και τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Ø  Ενιαία ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ ανεξάρτητα με ποια εργασιακή σχέση εργάζονται και αν η ΕΥΔΑΠ είναι ο άμεσος ή έμμεσος εργοδότης τους.

Ø  Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα.


ΑΙΤΗΜΑΤΑ:


Ωράριο εργασίας
1.   Το ωράριο εργασίας ορίζεται για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτου ειδικότητας και εργασιακής σχέσης σε 7ωρο- 5θήμερο – 35ωρο.
2.   Το ωράριο είναι συνεχές. Στο ωράριο εμπεριέχονται 2 διαλλείματα των 15 λεπτών το κάθε ένα.

Άδειες
1.   Όσοι εργαζόμενοι έχουν κλείσει 30 χρόνια υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται μία (1) επιπλέον μέρα αδείας.
2.   Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ (ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης) να παίρνουν το σύνολο τον αδειών που δικαιούνται στην αντίστοιχη θέση και ειδικότητα οι μόνιμοι εργαζόμενοι (το τακτικό προσωπικό) με βάση τον κανονισμό προσωπικού και τις ΣΣΕ.
3.   Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον δύο (2) ημέρες άδεια γάμου.
4.   Ο εργαζόμενος δικαιούται μια ημέρα άδεια το χρόνο με αποδοχές προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που αφορούν τη φύση της εργασίας του(πχ ανθυγιεινό περιβάλλον)  ή επαγγελματική νόσο .
5.   Χορήγηση επιπλέον άδειας 5 ημερών που δίνεται λόγο ανθυγιεινής εργασίας και σε όσους εργαζόμενους εκτελούν την ίδια εργασία στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, έκτακτοι, ατομικές συμβάσεις, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, μπλοκάκια κλπ)


Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας
1.   Επέκταση της άδειας κυήσεως και τοκετού. Να είναι δύο(2) μήνες πριν τον τοκετό και έξι (6) μετά.
2.   Γονική άδεια αντί μειωμένου ωραρίου και στους δύο (2) γονείς επιπλέον ένα χρόνο με αποδοχές.
3.   Επιπλέον δύο (2) μέρες άδεια στις μονογονεικές οικογένειες και σε γονείς παιδιών με αναπηρία λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας.
4.   Αναπροσαρμογή εφάπαξ ποσού επιδόματος τοκετού στα 1000 ευρώ για κάθε γέννα ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παροχή.
5.   Αμοιβή για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες και τις αργίες (ούτως ώστε να αξιοποιεί δημιουργικά η μητέρα τον ελεύθερο της χρόνο).


Υγειονομική περίθαλψη
1.   Δημόσια, δωρεάν και καθολική πρόσβαση στις παροχές υγείας για όλους τους εργαζομένους. Κανένας χωρίς υγειονομική περίθαλψη στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, έκτακτοι, ατομικές συμβάσεις, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, μηχανικοί, μπλοκάκια κλπ).
Κάλυψη αυτών και των προστατευόμενων μελών τους από την Υγειονομική υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.
2.   Κάλυψη όλων των εξόδων ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.


Υγιεινή και ασφάλεια-εργατικά ατυχήματα

1.   Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος η επιχείρηση θα καταβάλει στον εργαζόμενο στην ΕΥΔΑΠ (ανεξάρτητα αν είναι άμεσος ή έμμεσος εργοδότης) το υπόλοιπο της διαφοράς των ημερομισθίων από αυτά που δίνει το ΙΚΑ.
2.   Όσοι εργαζόμενοι ελάμβαναν ανθυγιεινό επίδομα και για λόγους υγείας πάψουν να προσφέρουν πραγματική εργασία στο αντικείμενο ειδικότητας-χώρου να συνεχίσουν να το παίρνουν.
3.    Όσοι εργαζόμενοι εργάζονταν σε τακτικές βάρδιες τουλάχιστον για μια 5τία και για λόγους υγείας κριθούν ακατάλληλοι να συνεχίσουν, να παίρνουν το ελάχιστο έκτακτο μηνιαίο  ποσό από βάρδιες που προέκυπτε κατά τον τελευταίο χρόνο εργασίας τους σ’ αυτές.
4.   Ανθυγιεινό επίδομα και χορήγηση γάλακτος  για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, έκτακτοι, ατομικές συμβάσεις, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, μπλοκάκια κλπ).
5.   Χορήγηση ΜΑΠ για όλους καθώς και καθολική εφαρμογή μέτρων ασφαλείας από μέρους της επιχείρησης (πχ αντιστήριξη σε σκάμμα). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω να θεωρείται δικαιολογημένη η άρνηση των εργαζόμενων να εκτελέσουν την εργασία.
6.   Πρόσληψη γιατρών εργασίας και μηχανικών ασφαλείας. Συχνοί ιατρικοί έλεγχοι και έλεγχοι στους χώρους εργασίας.
7.    Καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών λόγο ύπαρξης ειδικών ανθυγιεινών συνθηκών και χημικών σε ύδρευση-αποχέτευση (βάρδιες, χλώρια, θειικά αργίλια, πολυηλεκτρολύτες, λήμματα, μεθάνιο, υδρόθειο κλπ).
8.   Κατοχύρωση της εργοδοτικής εισφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου από τον επαγγελματικό κίνδυνο.
9.   Καμία βάρδια δε θα στελεχώνεται με λιγότερους από δύο εργαζόμενους και κανένα συνεργείο δε θα βγαίνει για επισκευές με λιγότερους από τρείς εργαζόμενους. 


Υπερωριακή απασχόληση

1.   Η υπερωρία είναι προαιρετική. Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού ωραρίου θα παίρνουν από την πρώτη ώρα προσαύξηση των αποδοχών τους κατά 100%. Η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις ώρες (εξαιρούνται έκτακτες περιπτώσεις , κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών).
2.   Όσοι απασχολούνται Σάββατο θα αμείβονται με προσαύξηση 25% πέραν της χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ρεπό).
3.   Η νυχτερινή βάρδια να έχει προσαύξηση 35%.Μισθολογικά

1.   Επιστροφή μισθολογικών τριετιών (που άλλωστε είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης). Εφαρμογή του όρου 2.4 της ΣΣΕ του 2015 για χορήγηση ενός επιπλέον καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου.
2.   Άμεση και ορθή εφαρμογή των ΣΣΕ που αφορά στα ποσοστά χορήγησης των ανθυγιεινών επιδομάτων και επαναφορά τους χωρίς περικοπές.
3.   Άμεση επαναφορά δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
4.   Επαναφορά παροχών που προβλέπονται από ΣΣΕ ( πχ. 2 ξένες γλώσσες για εργαζόμενους και προστατευόμενα μέλη, δεύτερο ανθυγιεινό επίδομα κλπ).
5.   Επαναφορά μισθών και ΑΤΑ .
6.   Επαναφορά χρονοεπιδόματος με ανάλογη προσμέτρηση του διανυθέντος χρόνου όλα τα χρόνια των περικοπών.
7.   Ενσωμάτωση ΑΤΑ στους μισθούς.
8.   Εφαρμογή των κερδισμένων δικαστικών αποφάσεων για περικοπές δώρων και μισθών καθώς και το 10% των εργατοτεχνιτών για όλο το προσωπικό.


Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

1.   Πρακτική άσκηση των σπουδαστών, με πλήρεις αποδοχές και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πληρωμή στο ύψος του κατώτατου μισθού (751).
2.   Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων και να καταργηθούν όλες οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις (ατομικές συμβάσεις, μπλοκάκια, εργολαβικοί, μισθωμένοι, μεταλυκειακή μαθητεία ΣΟΧ κλπ).
3.   Μονιμοποίηση τώρα όλων των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.
4.   Προσλήψεις τώρα μονίμου προσωπικού ούτως ώστε να ικανοποιούνται απρόσκοπτα οι ανάγκες του λάου της Αττικής σε Ύδρευση-Αποχέτευση.
5.   Ενιαία ΣΣΕ για όλους τους εργαζομένους στην ΕΥΔΑΠ.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ


 Μπες στο παιχνίδι για το παρόν
και το μέλλον που μας αξίζει.
Οργανώσου στο σωματείο σου!”

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σαπίλα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Μακριά και έξω από τα παιχνίδια των επιχειρηματικών ομίλων που κάνουν κουμάντο, οργανώνουμε τον δικό μας αγώνα, παίζουμε μπάλα στο δικό μας γήπεδο. Η διεκδίκηση με όλους τους τρόπους δεκάδων Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό και στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ και πρέπει να δυναμώσει.


Για άλλη μια χρονιά το κάλεσμα για το εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση, αναδεικνύοντας τη δίψα των νέων εργαζομένων και ανέργων για τον αθλητισμό.  Δεκάδες ομάδες από Σωματεία, Σωματειακές Επιτροπές, χώρους δουλειάς, σχολές μαθητείας, θεραπευτικές κοινότητες έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Ξεχωρίζει φέτος η δημιουργικότητα των ομάδων με τα ευφάνταστα ονόματα που δίνουν μια χιουμοριστική πινελιά στη διοργάνωση. Τέτοια είναι «Το internet Σέρνεται»,( Σωματειακή Επιτροπή του ΣΕΤΗΠ Αττικής στη Vodafone στο κτίριο των Πετραλώνων) «Μαγικές Γεύσεις» (Εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής) «Κεραυνός» (Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας Αττικής) κ.α.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 27 Μαρτίου για να διευκολυνθεί η συμμετοχή ακόμα περισσότερων ομάδων. Τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι να κάνουν δική τους υπόθεση την επιτυχία του Πρωταθλήματος με τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων ομάδων από χώρους δουλειάς και γειτονιές της Αττικής.
 


Λαμβάνει μέρος και η "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ" .

Όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να μπεί στην ομάδα.

ΚΑΛΕΣΤΕ στο 6981576240 (Χαρατσής Μανώλης).